Tarkista ESTA-tila
ESTA-uutisia, tietoa ja apua.

ESTA-viisumivapauden tietosuoja

Muokattu: tammi 21, 2024  | Tunnisteet: ESTA, viisumivapausohjelma, ESTA-tietosuoja

Sähköinen matkustuslupajärjestelmä (ESTA, Electronic System for Travel Authorization) on Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön (DHS) käyttämä automaattinen järjestelmä, jonka avulla määritetään vierailijoiden kelpoisuus matkustaa Yhdysvaltoihin viisumivapausohjelman (VWP, Visa Waiver Program) puitteissa. Ohjelman ansiosta ohjelmaan osallistuvien maiden kansalaiset voivat matkustaa Yhdysvaltoihin matkailu- tai liikematkailua varten enintään 90 päivän oleskelua varten ilman viisumia. Vaikka ESTA on sujuvoittanut Yhdysvaltoihin saapumista, se on myös herättänyt huolta hakijoista kerättyjen tietojen yksityisyydestä. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten tulli- ja rajavartiolaitos (CBP ) ja sisäisen turvallisuuden ministeriö käsittelevät ESTA-hakijoiden tietoja ja missä olosuhteissa näitä tietoja voidaan jakaa kolmansille osapuolille.

CBP:n ja DHS:n suorittama tietojen keruu ja käyttö

ESTA-lupaa hakiessaan matkustajien on annettava yksityiskohtaiset henkilötiedot. Näihin kuuluvat henkilötiedot (kuten nimi, syntymäaika ja kansalaisuusmaa), passitiedot ja vastaukset kysymyksiin, jotka koskevat rikoshistoriaa, tartuntatauteja ja aiempia matkoja tiettyihin maihin. Näiden tietojen keräämisen ensisijaisena tarkoituksena on arvioida matkustajan kelpoisuutta päästä Yhdysvaltoihin VWP-ohjelman mukaisesti.

Sisäisen turvallisuuden ministeriön alainen CBP vastaa ESTA-hakemusten käsittelystä. Toimitetut tiedot tarkistetaan eri tietokannoista, kuten lainvalvonta-, maahanmuutto- ja terrorisminvastaisista tietokannoista, jotta voidaan määrittää, onko hakija turvallisuus- tai lainvalvontariski. CBP käyttää kehittynyttä data-analytiikkaa ja riskinarviointitekniikoita merkitäkseen henkilöt, jotka saattavat vaatia lisätarkastuksia tai jotka eivät ole oikeutettuja matkustamaan viisumivapausohjelman mukaisesti. Tämä prosessi on ratkaisevan tärkeä rajaturvallisuuden parantamiseksi ja laillisen matkustamisen helpottamiseksi.

Tietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa

ESTA-tietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa on erityisen kiinnostava ja huolestuttava aihe. Sisäisen turvallisuuden ministeriö on tehnyt tiettyjen ulkomaisten hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa sopimuksia tietojen jakamisesta turvallisuuden parantamiseksi. Näiden sopimusten nojalla ESTA-tietoja voidaan jakaa ulkomaisten hallitusten kanssa, mutta vain Yhdysvaltojen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tällainen tietojenvaihto rajoittuu yleensä terrorismin tai muun vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjuntaan liittyviin tietoihin.

Ulkomaiden hallitusten lisäksi sisäisen turvallisuuden ministeriö voi jakaa ESTA-tietoja myös muiden Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa sen tehtävän mukaisiin tarkoituksiin. Tällaisia virastoja ovat muun muassa ulkoministeriö, liittovaltion poliisi (FBI) ja kansallinen terrorisminvastainen keskus (NCTC). Tietojen jakaminen tapahtuu valvotusti, ja siihen sovelletaan tiukkoja protokollia ja valvontaa, joilla varmistetaan yksityisyyden ja kansalaisvapauksien suojaaminen.

Tietoja ei jaeta kevytmielisesti, ja ne pysyvät yksityisyyden suojaa koskevan lain (Privacy Act System of Records Notice) asettamien sääntöjen rajoissa, ja nämä säännöt löytyvät sisäisen turvallisuuden ministeriön verkkosivuilta. On muutamia tapauksia, joissa tietoja voidaan jakaa ESTA-järjestelmän ulkopuolella. Tällaisia tapauksia ovat muun muassa:

  • Tietojen jakaminen DHS:n eri sektoreiden kanssa - Tämä jakaminen on valikoivaa ja lokeroitua siten, että tietoja ja tietoja voidaan käyttää vain, jos käyttö on yhteydessä sektorin tehtävään.
  • Ulkoministeriön konsuliedustustot - Tämä tietojen jakaminen tapahtuu matkustusluvan epäämisen jälkeen, ja sen erityisenä tarkoituksena on auttaa virkailijoita tekemään viisumia koskeva päätös toimitettujen tietojen perusteella.
  • Asiaankuuluvien tietojen jakaminen tunnustettujen ja asianmukaisten liittovaltion, osavaltioiden, paikallisviranomaisten, heimojen ja ulkomaisten valtion virastojen kanssa - Näihin kuuluvat muut yhteishallinnon laitokset.
  • Sisäisen turvallisuuden ministeriö voi päättää tietojen jakamisesta, jos se katsoo, että tietojen jakamisesta voi olla suoraa hyötyä terrorisminvastaisille toimille, tai jos tietoja käytetään kansallisiin ja/tai kansainvälisiin rikostaustan tarkistuksiin liittyvien tietojen kokoamiseen.
  • Lento- ja laivaliikenteen harjoittajat - Liikenteenharjoittajat voivat tutustua vain sinun tilaasi. Ne eivät saa muita henkilökohtaisia tietoja kuin ne, jotka liittyvät suoraan ESTA-matkustuslupasi lopulliseen tilaan.

Tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyvät kysymykset

Sisäisen turvallisuuden ministeriö ja CBP ovat hyvin tietoisia henkilötietojen keräämiseen ja jakamiseen liittyvistä yksityisyyden suojaan liittyvistä huolenaiheista. Näin ollen ne ovat ottaneet käyttöön useita suojatoimia ESTA-hakijoiden yksityisyyden suojaamiseksi. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat tietojen salaus, pääsynvalvonta ja säännölliset tarkastukset, joilla varmistetaan, että tietoja käsitellään turvallisesti ja yksityisyyden suojaa koskevien lakien ja asetusten mukaisesti.

Teknisten suojatoimien lisäksi sisäisen turvallisuuden ministeriöllä on käytössä yksityisyyden suojaa koskevat periaatteet ja menettelyt, joilla säännellään ESTA-tietojen keräämistä, käyttöä, jakamista ja säilyttämistä. Sisäisen turvallisuuden ministeriön tietosuojavirastolla on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että näitä toimintalinjoja noudatetaan ja että yksilöiden yksityisyyden suojaa kunnioitetaan. Hakijoilla on myös tiettyjä oikeuksia tietoihinsa liittyen, muun muassa oikeus tutustua ESTA-hakemukseensa ja pyytää mahdollisten virheiden korjaamista.

Tietojen säilyttäminen ja hävittäminen

ESTA-tietojen säilyttäminen on toinen tärkeä tietosuojaan liittyvä näkökohta. Sisäisen turvallisuuden ministeriö säilyttää ESTA-tietoja tehtävänsä ja oikeudellisten vaatimustensa mukaisen ajan. Yleensä ESTA-tietoja säilytetään kolme vuotta tietojen toimittamispäivästä tai siihen asti, kunnes ESTA-asiakirjan yhteydessä olevan passin voimassaoloaika päättyy, sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin. Tämän ajanjakson jälkeen tiedot arkistoidaan vielä kahdentoista vuoden ajan lainvalvonta-, kansallisen turvallisuuden tai tutkintatarkoituksiin.

Säilytysajan päätyttyä tiedot hävitetään turvallisella tavalla luvattoman pääsyn tai käytön estämiseksi. Sisäisen turvallisuuden ministeriössä on käytössä tiukat menettelyt arkaluonteisten tietojen hävittämistä varten, joilla varmistetaan, että yksilöiden yksityisyyttä suojellaan myös sen jälkeen, kun tietoja ei enää tarvita.

Jos tietoja ei hävitetä, ne arkistoidaan matkustusluvan voimassaolon päätyttyä. Näin varmistetaan tietojen saatavuus, jotta ne voidaan palauttaa, jos niitä tarvitaan kansallista turvallisuutta, tutkintaa ja muita lainvalvontatarkoituksia varten. Tietoihin on rajoitettu pääsy sen jälkeen, kun ne on arkistoitu, ja ne palautetaan ainoastaan edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Päätelmät

ESTA-viisumivapausohjelmalla on tärkeä rooli Yhdysvaltoihin matkustamisen helpottamisessa ja samalla kansallisen turvallisuuden ylläpitämisessä. Sisäisen turvallisuuden ministeriö ja CBP keräävät, käyttävät ja jakavat ESTA-tietoja vankkojen yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevien toimenpiteiden mukaisesti. Näillä toimenpiteillä pyritään tasapainottamaan turvallisuuden tarve ja yksilön yksityisyyden suoja. Vaikka tietosuojaan liittyvät huolenaiheet ovat aiheellisia, sisäisen turvallisuuden ministeriö ja CBP ovat osoittaneet sitoutuneensa käsittelemään henkilötietoja vastuullisesti ja avoimesti. Kansainvälisen matkustamisen ja turvallisuuden kehittyessä yksityisyyden suojan jatkuva parantaminen on edelleen DHS:n ja sen alavirastojen keskeinen painopistealue.